Kategorije i oznake proizvoda

Na desnoj strani ekrana za uređivanje proizvoda nalaze se sve formirane kategorije proizvoda i ovdje označimo u kojoj kategoriji želimo da se prikazuje naš proizvod.

Jedan proizvod može se nalaziti u više kategorija. Ako želimo proizvod dodati u kategoriju koja nije formirana, kliknemo na link Dodaj novu kategoriju i formiramo novu kategoriju.

Na sličan način dodajemo i Oznake proizvoda. Možemo odabrati već postojeću oznaku klikom na link Izaberite među najkorištenijim oznakama, ili dodamo novu oznaku proizvoda.

Kategorije proizvoda u WooCommerce 3.1

Slika: Dodavanje kategorija i oznaka proizvodima u WooCommerce 3.1