Komentari omogućavaju posjetiteljima da odgovore na pojedinu objavu. Obično, čitatelji jednostavno iskazuju svoje mišljenje o članku, ali mogu također osigurati linkove prema drugim materijalima, potaknuti raspravu ili jednostavno pohvaliti autora članka za dobro napisanu objavu. Komentari nam omogućavaju više interakcije sa posjetiteljima, kao i generiranje povratnih informacija i rasprava na vašoj objavi.

Komentari se mogu kontrolirati i regulirati upotrebom filtera za jezik i sadržaj, a isto tako se ukoliko želite mogu zadržati za vašu provjeru prije nego se objave na web stranici. Ovo je korisno ako imate poslva sa ‘spam’ komentarima (spam komentari možemo usporediti s spam emailovima, dakle komentarima koji nemaju za stvarni cilj da izraze svoje mišljenje o članku).

Kada u izborniku kliknemo na opciju Komentari, prikazat će nam se popis svih komentara na našoj web stranici.

Pregled komentara u Worpressu 4.8

Slika: Pregled komentara u Worpressu 4.8

Na vrhu ekrana su linkovi koji nam omogućavaju da prikažemo samo komentare koji su u statusu Na čekanju, Odobreno, Spam ili Smeće. Broj u zagradi nam govori koliko komentara je u tom statusu.

Uz standardne postavke za uređivanje komentara, WordPress prilikom instalacije automatski instalira odličan dodatak koji nam pomaže za filtriranje spam komentara od normalnih komentara. Ovaj dodatak se naziva Akismet.

Nakon aktiviranja dodatka Akismet morate unijeti API ključ, kojega možete naći na Akismetovoj web stranici.

Kada pokazivačem prijeđemo preko određenog komentara na popisu, ispod naziva komentara pojavljuju se slijedeći linkovi:

 • Odbaci/Odobri – Omogućava nam da prekinemo prikazivanje komentara na našoj web stranici. Ukoliko je komentar već bio Odbačen, ovdje ga možemo odobriti za prikazivanje.
 • Odgovori – Omogućava nam odgovaranje na komentar
 • Quick Edit – Omogućava nam brzo uređivanje imena autora komentara, email ili URL adrese, kao i aktualnog komentara.
 • Edit – Omogućava nam brzo uređivanje imena autora komentara, email ili URL adrese, kao i aktualnog komentara. Također nam omogućava da označimo komentar kao Odobren, Na čekanju ili Spam, odnosno da promijenimo datum i vrijeme.
 • Spam – Omogućava nam da komentar označimo kao
 • Smeće – Omogućava nam da komentar označimo kao Smeće. Kada je komentar u Smeću možemo ga povratiti ukoliko smo ga greškom prebacili u Smeće, ili ga možemo trajno izbrisati.

Ukoliko želimo promijeniti status više komentara odjednom, trebamo označiti kvadratiće lijevo od naziva komentara te odabrati sa popisa Grupne radnje željeni status – Odbaci, Prihvati, Označi kao spam ili Prebaci u smeće. Nakon odabira kliknemo na gumb Primijeni.

Odgovaranje na komentare

Ako želimo odgovoriti na nečiji komentar u jednoj od naših objava, jednostavno pokazivačem prijeđemo preko komentara u popisu i kliknemo na link Odgovori. Otvorit će se polje za uređivanje ispod komentara gdje možete upisati vaš odgovor na komentar.

Odgovori na komentare u WordPressu 4.8

Slika: Odgovori na komentare u WordPressu 4.8

Kada smo napisali odgovor na željeni komentar kliknemo na gumb Odgovori, ili kliknemo na gumb Odustani ako ne želimo odgovoriti i napustiti uređivanje.

Uređivač teksta kod pisanja odgovora je sličan uređivaču normalnih članaka samo što je malo jednostavniji i malo manje intuitivan. Na vrhu su gumbi koji omogućavaju osnovno HTML oblikovanje teksta.

Gumbi editora rade na dva načina. Ukoliko kliknemo na neki gumb a da prethodno nismo označili tekst, editor će jednostavno ubaciti početnu HTML oznaku za taj gumb. Npr. ukoliko kliknemo na gumb Bold (Tamno) u polje za odgovor ubacit će se oznaka <strong>. Kada slijedeći put kliknemo na gumb Bold zatvorit ćemo sa oznakom </strong> (kraj boldiranog teksta). Ukoliko smo prethodno označili tekst unutar polja za odgovor (u večini slučajeva) automatski će se ubaciti oznake za otvaranje i zatvaranje boldiranog teksta.

Na primjer, ako smo označili ‘boldirani tekst’ prije nego smo kliknuli na gumb Bold, automatski će se ubaciti ‘<strong>bold tekst</strong>’.

 • Bold – Boldirani (tamni) tekst
 • Italic – Italic tekst.
 • Link – Koristi se za ubacivanje linka web stranice. Kada kliknemo na gumb link otvorit će se prozor u kojeg unosimo željenu URL adresu.
 • Citat – Koristi se za prikaz ‘navodnih znakova’ za navođenje citata. Izgled ovisi od teme koju koristimo.
 • Obrisati – Koristi se za označavanje obrisanog tekst, a izgled isto ovisi o temi koju koristimo (obično se prikazuje kao tekst sa crtom po sredini teksta).
 • Insert Koristi se za označavanje ubačenog teksta i izgled zavisi od teme koju koristimo (obično se prikazuje kao podcrtani tekst).
 • Slika – Ovaj gumb koristimo za unos slike u komentar. Kada kliknemo na gumb pojavi se okvir u koji unosimo URL adresu slike koju želimo dodati u komentar.
 • Buleti – Služi za unos liste sa buletima
 • Numerirana lista – Služi za unos numerirane liste
 • Podstavke – Služi za unos podliste u postojeću listu.Kod – Koristi se za označavanje dijela teksta kao koda.
 • Zatvaranje oznaka –Koristi se za zatvaranje otvorenih oznaka. Na primjer, ukoliko ste kliknuli na gumbe Bold i Italic kako bi ubacili početne oznake za bold i italic tekst, kada kliknete na ovaj gumb, automatski će se ubaciti obje oznaka za zatvaranje prema odgovarajućem redoslijedu.

Uređivanje komentara

Postoje dva načina za uređivanje komentara. Kada pokazivačem prijeđete preko naziva komentara možete kliknuti na link Brzo uredi ili na link Uredi. Oba ova linka omogućavaju slične funkcije s time da se ako kliknemo na link Uredi, možemo komentar označiti kao Odobren, Na čekanju ili Spam, te možemo izmijeniti datum i vrijeme.

Brzo uređivanje

Kod brzog uređivanja možemo izmijeniti komentar, ime autora te email i URL a adrese.

Brzo uređivanje komentara u WordPressu 4.8

Slika: Brzo uređivanje komentara u WordPressu 4.8

Nakon što smo završili sa uređivanjem kliknemo na Ažuriraj komentar kako bi spremili promjene, ili kliknemo Odustani kako bi se vratili na popis komentara.

Uređivanje

Kada kliknemo na link Uredi otvorit će se uređivač na novoj stranici. Slično kao i kod Brzog uređivanja  možemo izmijeniti komentar te ime, email i URL adresu autora. Opcija Uređivanje  daje nam mogućnost da postavimo status komentara i  promijenimo datum i vrijeme. Statusi komentara mogu biti Odobren, Na čekanju i Spam. Isto tako možemo premjestiti komentar u Smeće,  tako da kliknemo na link Premjesti u smeće.

Uređivanje komentara u WordPressu 4.8

Slika: Uređivanje komentara u WordPressu 4.8

Mogu se promijeniti datum i vrijeme kad je komentar poslan na način da kliknemo na link Uredi neposredno uz datum i vrijeme. Otvorit će nam se okvir sa nekoliko polja za unos novog datuma i vremena. Nakon promjena kliknemo na gumb OK za spremanje.

Kada smo završili sa uređivanjem komentara kliknemo na gumb Ažuriraj kako bi spremili promjene.

Odobravanje i neodobravanje komentara

Ukoliko je netko postavio neprimjeren komentar mi ćemo ga vjerojatno željeti odbaciti. Na taj način taj se komentar neće prikazivati na web stranici. Pokazivačem prijeđemo preko komentara i kliknemo na link Odbaci kako bi onemogućili neželjeni komentar.

Komentari koji su već odbačeni prikazivat će se na popisu sa drugom bojom pozadine i isto će imati crvenu okomitu crtu lijevo od naziva komentara. Kada pokazivačem prijeđemo preko odbačenog komentara umjesto linka Odbaci, prikazat će se link Prihvati.

Uklanjanje komentara u WordPressu 4.8

Slika: Uklanjanje komentara u WordPressu 4.8

Označavanje komentara kao Spam ili Smeće

Ukoliko smo dobili komentar koji predstavlja spam komentar, možemo ga označiti na način da kada pokazivačem prelazimo preko komentara kliknemo na link Spam. Ukoliko koristimo dodatak za uklanjanje spama Akismet i pronađemo komentar kojeg je Akismet propustio označiti kao Spam, označavanjem istog pomoći ćemo Akismetu da u budućnosti lakše prepozna slične komentare kao spam.

Ukoliko želite jednostavno ukloniti komentar, prijeđite pokazivačem preko komentara i kliknite na link Smeće.

Spam komentari u WordPressu 4.8

Slika: Spam komentari u WordPressu 4.8

Da bi ispraznili Smeće, kliknemo na link Smeće na vrhu stranice kako bi se prikazali svi komentari koji su označeni kao Smeće. Broj u zagradi nam govori koliko je komentara na našoj stranici označeno kao smeće. Kako bi za stalno izbrisali te komentare kliknemo na gumb Obriši smeće.

Za uklanjanje spam komentara, kliknite na link Spam na vrhu stranice kako bi se prikazali svi komentari označeni kao Spam. Broj u zagradi govori nam koliko komentara je označeno kao spam. Za trajno uklanjanje spam komentara kliknemo na gumb Obriši spam.

Također možete izbrisati pojedinačni spam komentar na način da kliknete na link Trajno izbrisati, koji se pojavi kada pokazivačem prijeđemo preko komentara.

Brisanje komentara u WordPressu 4.8

Slika: Brisanje komentara u WordPressu 4.8

Ukoliko na popisu ima više komentara označenih kao spam a oni to nisu, možemo ih označiti i pod Grupne radnje odabrati Nije spam i kliknuti na gumb Primijeni kako bi potvrdili izbor. Isto tako kod pojedinačnog komentara prilikom prelaska pokazivačem odaberemo link Nije spam.